होस्टल्स

    1. Pali -


                 Address : V.D.Nagar, Veer Durga Das Nagar, Pali, Rajasthan 306401
                   Phone: 094605 24503
2. Jodhapur

             Address : 76-79 seervi hostel, rajiv nagar, Madhuban - Kudi Link Rd, Basni First Phase,                                 Jodhpur, 342005
               Phone : 091669 23822


No comments: